Визвольний рух. Тести.

Визвольний рух. Завершальний етап українського визвольного руху. Тести

Визвольний рух. Тести.
Визвольний рух. Тести.
Початковий рівень

  1. Коли було прийнято постанову про табори примусових робіт:

А) Лютий 1919 р.
Б) Березень 1919 р.
В) Жовтень 1920 р.
Г) Квітень 1920 р.

  1. Коли було підписано мирний договір у Ризі:

А) з березня 1920 р.
Б) 3 лютого 1921 р.
В) 18 березня 1921 р.
Г) 3 лютого 1920 р.

  1. Позначте одне з положень Варшавської угоди:

А) Утримання польських військ в Україні за власний рахунок
Б) Уведення УНР спільної з Польщею валюти
В) Утрата польськими землевласниками права власності на землю
Г) Одержання Польщею територій Західної Галичини, Східної Волині, Холмщини, Підляшшя

  1. Вкажіть, де і коли було підписано мирний договір, за яким Польща визнавала існування УСРР; до Польщі входили Холмщина, Підляшшя, Західна Волинь і Західне Полісся, а також залишалася Східна Галичина:

А) Брест-Литовський,1918р.,
Б) Варшава,1920р.,
В) Рига, 1921р.,
Г) Рапалло, 1922р.

  1. Вкажіть, які з наведених положень характеризують політику “воєнного комунізму”:

1) Впровадження обов’язкової трудової повинності
2) Заміна продрозкладки продовольчим податком
3) Створення ревкомів
4) Націоналізація промисловості
5) Відновлення поміщицького землеволодіння
6) Перехід від зрівняльної до диференційованої грошової оплати праці

А) 2,4,6;
Б) 1,3,4;
В) 1,5,6;
Г) 2,3,5;

  1. Який термін відповідає визначенню: “Система управління, за якої нижчі за ієрархією органи цілком підпорядковані центру, – це…”?

А) Децизм
Б) Диктатура
В) Централізм
Г) Главкізм

Середній рівень

  1. Дайте визначення термінам:

Монополія – ____________________________________________________
Куркуль – ______________________________________________________

  1. Дайте визначення термінам:

Мілітаризація – _________________________________________________
Інтервенція – ____________________________________________________

Достатній рівень

  1. Встановіть відповідність термінів їхньому визначенню:
А) Мілітаризація 1) Перехід приватної власності на засоби виробництва у власність держави
Б) Націоналізація 2) Примусове відчуження за плату або тимчасове вилучення державними органами майна окремих осіб
В) Реквізиція 3) Позбавлення певного прошарку населення його власності та засобів виробництва шляхом примусового вилучення
Г) Експропріація 4) Підпорядкування політичного, економічного і суспільного життя підготовці до війни

 

  1. Визначте хронологічну послідовність історичних подій:

А) Створення Української трудової армії
Б) Прийняття “Закону про землю” в Україні
В) Укладення Варшавської угоди
Г) Початок польсько-радянської війни

Відповіді:

1.В

2.В

3.Б

4.Б

5.В

6.В

7.

Монополія (від грецьких слів «mono» — один, «poleo» — продаю) — виключне право (виробництва, торгівлі, промислу тощо), що належить одній особі, групі осіб чи державі.

Куркульцефермер, власник і господар, який працює на своїй землі.

8.

Мілітаризація — поширення військових законів та дисциплін на цивільні галузі господарства, економіку.

Інтервенція (лат. interventio — втручання) — у міжнародному праві насильницьке втручання однієї чи кількох держав у внутрішні справи іншої держави, спрямоване проти її територіальної цілісності або політичної незалежності.

9.1Б, 2Г, 3В, 4А

10.1А, 2Б, 3В, 4Г

Добавить комментарий