У складі імперій

У складі імперій

У складі імперій. Тести. Україна у складі Російської та Австро-Угорської імперій. Початковий рівень
У складі імперій.

  1. До складу яких двох держав входили українські етнічні землі на початку ХХ ст.:

А) Росія та Австро-Угорщина
Б) Росія та Австрія
В) Польща та Австро-Угорщина
Г) Австрія та Польща

  1. Коли був проведений перепис населення в Російській імперії:

А) 1890 р.
Б) 1897 р.
В) 1900 р.
Г)1899 р.

У складі імперій

  1. Який термін відповідає визначенню: «…- заселення переселенцями (колоністами) незайманих територій (земель) поза межами регіону їхнього існування»?

А) Інтеграція
Б) Колонізація
В) Імміграція
Г) Еміграція

  1. На швидкий зріст міст і міського населення впливали процеси:

А) Асиміляції
Б) Урбанізації
В) Колонізації
Г) Русифікації

  1. Розвиток товарно-грошових відносин і ринку сприяв:

А) Формуванню буржуазії та пролетаріату;
Б) Посиленню самодержавства;
В) Погіршенню становища селян;
Г) Послабленню процесу урбанізації.

  1. Провідною верствою в західноукраїнському регіоні були:

А) Представники польської шляхти і угорських панів;
Б) Представники російських панів;
В) Обидва твердження вірні;
Г) Серед наведених немає правильних тверджень.
Середній рівень

  1. Дайте визначення термінам:

Асиміляція – __________________________________________________
Інтеграція – ___________________________________________________

  1. Дайте визначення термінам:

Русифікація – _________________________________________________
Поліетнічність – _______________________________________________
Достатній рівень

  1. Встановіть відповідність між окремими українськими етнічними землями, що входили до складу Російської та Австро-Угорських імперій і національними адміністраціями:
А) Правобережна Україна 1. Австрійська імперія
Б) Східна Галичина 2. Українська імперія
В) Буковина 3. Польська імперія
Г) Закарпаття 4. Угорська імперія
5. Російська імперія
  1. Встановіть послідовність зменшення кількісного складу українського населення, яке проживало в окремих регіонах Російської імперії:

А) Правобережна Україна
Б) Далекий Схід, Сибір
В) Лівобережна Україна
Г) Південь

У складі імперій

Відповіді: 
1.А
2.Б
3.Б
4.Б
5.А
6.А
7. Асиміляція (від лат. assimilatio – уподібнення) – злиття одного народу з іншим шляхом засвоєння його мови, культури, національних звичаїв і традицій.
Інтеграція – процес, результатом якого є досягнення єдності, цілісності, узгодженості, взаємозалежності.
8.Русифікація або росифікація, помосковщення, зросійщення, змосковщення (також іноді росіянізація) — сукупність дій та умов, спрямованих на зміцнення російської національно-політичної переваги в країнах, що входять до складу Росії, чи перебувають в сфері її впливу, за допомогою переходу чи переведення осіб неросійської національності на російську мову й російську культуру та їхньої подальшої асиміляції.
Поліетнічність – держава, на території якої водночас проживає кілька етносів.
9. 1В, 3Б, 4Г, 5А
10. 1Б, 2В, 3Г, 4А

Добавить комментарий