Племена. Стародавня історія України. Тести

Племена. Стародавня історія України. Тести

Племена. Стародавня історія України

Племена. Стародавня історія України

I. Завдання цієї форми з теми стародавня історія України  складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1. Перехід людини від привласнюючого господарства (збиральництва
й мисливства) до відтворюючого (землеробства та скотарства) вважа-
ють однією з головних ознак:
А ускладненого збиральництва;
Б осілого способу життя;
В неолітичної революції;
Г скотарства.

2. Форма господарства й побуту, заснована на скотарстві із сезонним пе-
реміщенням стад і населення — це:
А козівництво;
Б колонізація;
В протомісто;
Г скотарство.

3. Родова організація суспільства, в якій провідну роль відігравав чо-
ловік, — це:
А скотарство;
Б патріархат;
В матріархат;
Г полювання.

4. Заселення вільної території прибульцями з інших країн — це:
А осілий спосіб життя;
Б колонізація;
В переселення;
Г скотарство.

5. Грецькі колонії почали виникати на узбережжі Чорного та Азовського
морів у:
А I ст. до н. е.;
Б III ст. до н. е.;
В V ст. до н. е.;
Г VII ст. до н. е.

6. Початок залізної доби припадає на:

А I тис. до н. е.;
Б I тис. н. е.;
В II тис. н. е.;
Г II тис. до н. е.

7. Початок доби неоліту припадає на:
А I тис. до н. е.;
Б III тис. до н. е.;
В V I тис. до н. е.;
Г I тис. н. е.

8. Антський племінний союз розпався в:
А V ст.;
Б V I ст.;
В V II ст.;
Г VIII ст.

9. Позначте західних сусідів східнослов’янських племен:
А булгари;
Б хозари;
В печеніги;
Г валахи.

11. Яку територію опанували анти?
А Між Дунаєм і Доном;
Б між Дунаєм і Дніпром;
В між Сіверським Дінцем і Доном;
Г між Дунаєм і Сіверським Дінцем.

12. Яку територію опанували склавини?
А Між Дністром і Дунаєм;
Б між Дніпром і Дунаєм;
В між Сіверським Дінцем і Доном;
Г між Дунаєм і Сіверським Дінцем.

13. Який тип людини вважають людиною розумною?

А Архантропа;
Б пітекантропа;
В кроманьйонця;
Г неандертальця.

14. Які племена очолював Аттіла?
А Аварів;
Б антів;
В склавінів;
Г гунів.

15. Перші писемні згадки про слов’ян містяться у творах:
А Геродота;
Б Корнелія Таціта;
В Арістотеля;
Г Сократа.

16. Дослідників, які вивчають історію за речовими джерелами, називають:
А археологами;
Б істориками;
В геологами;
Г літописцями.

17. Позначте факт, який стосується трипільської культури:
А бальзамування померлих;
Б виготовлення глиняного посуду;
В основу господарства складало скотарство;
Г войовничі племена.

18. Позначте факт, який стосується перебування скіфів на території України:
А панування скіфів тривало понад тисячу років;
Б їх підкорили племена кіммерійців;
В панування в культурі «звіриного стилю»;
Г вірили в існування єдиного бога.

19. Назвіть державу, столицею якої було місто Пантикапей:
А Велика Скіфія;
Б Понтійське царство;
В Боспорське царство;
Г Волзька Болгарія.

20. Велике переселення народів — це пересування:

А у III ст. до н. е. сарматських племен на територію Скіфії;
Б у I–IV ст. просування германських та слов’янських племен на тери-
торію Римської імперії;
В у IV–VII ст. міграція германських і слов’янських племен на півночі
та сході;
Г у IV–VII ст. вторгнення германських, слов’яньких, сарматських та
інших племен на територію Римської імперії.

21. У чому полягає значення в історії людства доби палеоліту?
А Відбулося становлення сучасного фізичного типу людини;
Б виникають перші релігійні вірування;
В змінився клімат;
Г поява житла.

22. Господарству слов’ян у III–IV ст. було притаманне:
А орне землеробство;
Б кочовий спосіб життя;
В бронзові знаряддя праці;
Г зрошувальні канали.

23. Визначте головну причину грецької колонізації:
А пошуки нових земель;
Б поганий клімат;
В перенаселення Греції;
Г прагнення пригод.

24. Найдавнішу людину називали людиною вмілою, тому що вона:
А займалася збиральництвом плодів і ягід;
Б виготовляла найпростіші знаряддя праці;
В полювала на диких тварин;
Г користувалася вогнем.

II. Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Співвіднесіть поняття та їх визначення.

А Магія 1 поклоніння певному виду рослин чи тварин, які вважалися охоронцями роду;
Б тотемізм 2 перехід від привласнюючого до відтворюючого господарства;
В неолітична революція 3 злиття одного народу з іншим;
Г асиміляція 4 обряди й дії, засновані на вірі у здатність людини впливати на інших людей, тварин, явища природи, богів та духів;
5 віра в те, що вся природа наділена душею.

 

26. Співвіднесіть дати з подіями.

А V II ст. до н. е. 1 трипільська культура;
Б III–V ст. н. е. 2 поява скіфів на території сучасної України;
В II ст. до н. е. — II ст. н. е. 3 черняхівська культура;
Г IV–III тис. до н. е. 4 зарубінецька культура;
5 чорноліська культура.

 

27. Співвіднесіть назви грецьких колоній з місцем їхнього розташування.

А Ольвія 1 Бузький лиман;
Б Пантикапей 2 територія сучасного м. Керчі;
В Феодосія 3 поблизу сучасного Севастополя;
Г Херсонес 4 сучасне узбережжя Криму;
5 поблизу сучасної Одеси.

 

28. Співвіднесіть імена діячів з фактами.

А Геродот 1 чоловік, який, за легендою, першим з’явився на землях скіфів;
Б Тергітай 2 давньогрецький вчений, «батько історії»;
В Аттіла 3 македонський цар;
Г Філіпп II 4 вождь гунів.

29. Установіть відповідність, утворивши логічні пари.

А Тіра, Ольвія, Херсонес 1 давньогрецький історик Геродот поділив їх на три групи;
Б скіфські племена 2 володіли технікою виготовлення глиняного посуду;
В трипільська культура 3 грецькі міста-колонії;
Г сарматські племена 4 існування культу коня та приватної власності на худобу;
5 першими на території України почали використовувати залізо.

30. Установіть відповідність, утворивши логічні пари.

А Винайдення керамічного посуду 1 пошук нових земель, ринків збуту, вигідних партнерів для торгівлі;
Б застосування залізних знарядь праці 2 прогрес у господарстві й суспільстві;
В виникнення міст-держав у Північно-
му Причорномор’ї
3 розвиток господарства, сусідство з войовничими кочовиками, культурний поступ
Г об’єднання слов’ян у союзи 4 вживання вареної їжі, запаси продуктів харчування;
5 виникнення християнства.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба
розташувати в правильній послідовності.

31. Розташуйте племена, які перебували на території України в хронологічній послідовності:
А кіммерійці;
Б сармати;
В скіфи;
Г гуни.

32. Розташуйте періоди давньої історії людства в логічній послідовності:
А неоліт;
Б палеоліт;
В мезоліт;
Г енеоліт.

33. Розташуйте зміни в історії людства в логічній послідовності, за ступе-
нем значущості:
А уміння користуватись вогнем;
Б виникнення збиральництва;
В виникнення житла та посуду;
Г виготовлення знарядь праці.

IV. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвища діяча, назви події або явища, поняття, року, коли відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34. Період в історії первісного суспільства, що характеризується панівним
становищем жінки у суспільстві.
1) Назвіть цей термін.
2) У який час це відбувалося?
3) Чим це було зумовлено?

35. На узбережжі Чорного та Азовського морів з’явились греки-колоністи.
1) В якому столітті це сталося?
2) Якими були основні причини цього процесу?
3) Коли грецькі міста-колонії припинили своє існування на території
Північного Причорномор’я?

36. Візантійський імператор та історик, який описав життя слов’ян у IV ст.
1) Назвіть його ім’я.
2) В якій країні він жив?
3) В якому столітті?

37. «І відтоді, і дотепер жінки… живуть, як і за давніх часів, тобто на полю-
вання їздять увесь час верхи і разом зі своїми чоловіками, і без них, і на
війну ходять, і одягаються так, як чоловіки».

1) Про яке з кочових племен йдеться в наведеному уривку з документа?
2) На яких територіях сучасної України вони мешкали?
3) В який історичний період?

V. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, які передбачають
повну відповідь на запитання або творче застосування набутих знань,
умінь та навичок.

38. У чому полягає значення в історії людства доби палеоліту?
39. Під якими назвами згадуються слов’яни у творах античних істориків?
Поясніть їх.
40. Складіть план відповіді на питання «Господарство грецьких колоній».
41. Напишіть твір «Заняття та побут первісної людини».

Відповіді
Стародавня історія України

Завдання I типу
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
в а б б г а в в  г  а   г   а
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
в   г   б   а   б   в   в    г   а    а   в   б

Завдання II–III типу
25 26 27 28 29 30 31 32 33
А  4    2   1    2   3   4    1    3   3
Б  1     3   2    1   1   2    3    1   1
В  2    4   4    4   2   1    2    2  2
Г  3     1   3    3   4   3   4    4  4

Завдання IV типу
34. Матріархат. 35. VII ст. до н. е. 36. Маврикій Стратег. 37. Сармати.

Більше тестів ТУТ

Добавить комментарий