Календарне планування 2018-2019 історія 9 клас

Календарне планування 2018-2019 історія 9 клас

Календарно-тематичне планування

Всесвітня історія (35 годин, 1 година на тиждень)

Історія України (52 години, 1,5 години на тиждень)

9 клас

Календарне планування 2018-2019 історія 9 клас

згідно з навчальною програмою, затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Дата Тема уроку
Історія України

Повторення. Вступ.

1 1   Сутність Нового часу. Новий час в історії України. “Довге ” XIX століття. Ознайомлення із структурою підручника, з літературою та Інтернет – ресурсами
Всесвітня історія

Розділ 1. Європа в час Французької революції та наполеонівських війн

2 1   Початок Французької революції кінця ХVІІІ ст.
3 2   Завершення Французької революції кінця ХVІІІ ст.
4 3   Консульство та імперія у Франції. Наполеон Бонапарт. Віденський конгрес. Священний союз
5 4   Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

– підготувати есе на тему «Права людини і громадянина в якобінській Франції», «Утвердження принципів громадянського рівноправ’я: від Декларації прав людини і громадянина до Цивільного кодексу Наполеона» та ін.;

на основі аналізу доступних джерел укласти історичний портрет діяча Французької революції (на вибір учителя)

6 5   Тематичне оцінювання
Всесвітня історія

Розділ 2. Європа та Америка в добу революцій і національного об’єднання (1815 – 1870 рр.)

7 6   Індустріальна революція у країнах Західної Європи та її наслідки
8 7   Практичне заняття. Суспільні наслідки індустріальної революції, зміни в житті та побуті різних верств населення
9 8   Велика Британія – майстерня світу
10 9   Франція у період Реставрації Бурбонів
11 10   Австрійська та Російська імперії
12 11   Революції 1848 – 1849 рр. в Західній та Центральній Європі
13 12   Німеччина та Італія
14 13   Громадянська війна у США і Реконструкція Півдня
15 14   Утворення незалежних держав у Латинській Америці (оглядово)
16 15   Практичне заняття. На основі аналізу доступних джерел укласти історичний портрет лідера національного руху (на вибір учителя)
17 16   Тематичне оцінювання
Історія України

Розділ 1. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIІІ – у першій половині XIXст.

18 2   Політика Російської імперії щодо українських етнічних територій
19 3   Соціально-економічне становище. Села і міста
20 4   Початок індустріальної революції
21 5   Початок українського національного відродження
22 6   Польський національно-визвольний і російський опозиційний рухи на території України. Соціальні рухи
23 7   Кирило – Мефодіївське братство
24 8   Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • проаналізувати (усно або письмово) програмні документи Кирило-Мефодіївського братства під кутом зору відображення в них минулого/майбутнього України або/і з позиції формування прав і свобод людини;
 • проаналізувати (усно або письмово) літературні твори Тараса Шевченка в контексті розвитку українського національного руху;

укласти порівняльну таблицю «Україна в програмних документах українського, польського і російського національних/визвольних рухів»

25 9   Тематичне оцінювання
Історія України

Розділ 2. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIІІ – у першій половині XIX ст.

26 10   Політика Австрійської імперії щодо українських територій
27 11   Початок українського національного відродження
28 12   Європейська революція 1848 – 1849 років в українських регіонах Австрійської імперії
29 13   Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

– підготувати повідомлення про історію альманаху «Русалка Дністровая», проаналізувати його зміст під кутом зору ідейного та емоційного наповнення, важливого для розвитку національного руху; -підготувати уявний допис до газети «Зоря Галицька» з позиції сучасника революційних подій 1848 р., поборника прав людини.

30 14   Тематичне оцінювання
Історія України

Розділ 3. Повсякденне життя та культура кінця XVIІІ – першої половини XIX ст.

31 15   Умови розвитку культури. Освіта. Наука.
32 16   Література. Мистецтво
33 17   Повсякденне життя мешканців України
34 18   Наш край в кінці XVІІІст. – першій половині XIX cтоліття
35 19   Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • підготувати міні-проект про повсякденне життя мешканців України (селян, міщан, торговців, поміщиків) в першій половині ХІХ ст.;
 • підготувати і здійснити віртуальну мандрівку «Пам’ятки образотворчого мистецтва та архітектури України першої половини ХІХ ст.»;

підготувати план доповіді «Наш край в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.»

36 20   Тематичне оцінювання
Всесвітня історія

Розділ 3. Модернізація країн Європи та Америки в останній третині XIX – на початку XX ст.

37 17   Основні тенденції суспільного розвитку провідних країн Західної Європи та Америки. Формування індустріального суспільства
38 18   Франція
39 19   Німецька імперія
40 20   Велика Британія
41 21   Економічне піднесення США
42 22   Російська імперія
43 23   Австро – Угорщина –дуалістична монархія
44 24   “Доба Мейдзі” в Японській імперії
45 25   Китай. Сунь Ятсен. Сіньхайська революція
46 26   Спроби модернізації Османської імперії
47 27   Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • укласти порівняльну таблицю реформаторських заходів, що їх здійснювали під впливом модернізаційних процесів у

ХІХ і на початку ХХ ст. уряди Росії, Австро-Угорщини, Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії (на вибір учителя);

 • підготувати пояснення, чому впродовж ХІХ ст. відбулася еволюція європейського соціалістичного руху від радикальних до поміркованих форм і легальної парламентської діяльності;

на підставі доступних текстових і візуальних джерел підготувати замітку (репортаж) про суперечливі наслідки колоніальної політики для метрополій і країн Азії та Африки.

48 28   Тематичне оцінювання
Історія України

Розділ 4. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.

49 21   Українське питання в контексті міжнародних відносин. Східна (Кримська війна)
50 22   Ліквідація кріпацтва та реформи 1860 – 1870-х років
51 23   Модернізація промисловості й сільського господарства
52 24   Місто і село. Життя у пореформену добу. Родини українських підприємців
53 25   Український національний рух: громади, хлопомани
54 26   Валуєвський циркуляр і Емський указ
55 27   Володимир Антонович і Михайло Драгоманов. Братство тарасівців
56 28   Національне відродження кримських татар. Ісмаїл Гаспринський
57 29   Зародження робітничого і соціал-демократичного руху
58 30   Наш край у другій половині XIX ст.
59 31   Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • проаналізувати політику російської імперської влади в Україні на підставі Валуєвського циркуляру, Емського указу та інших доступних офіційних актів (на вибір учителя) й підготувати відповідне резюме;
 • проаналізувати програмні засади й форми організації українського руху на підставі публікацій його лідерів, офіційних документів, спогадів (на вибір учителя) й підготувати відповідне резюме;

– підготувати повідомлення «Українські підприємці ХІХ ст.», «Пам’ятки правової думки в Україні ХІХ ст.» та ін.

60 32   Тематичне оцінювання
Історія України

Розділ 5. Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.

61 33   Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських регіонів
62 34   Русофіли («москвофіли») і народовці («українофіли»)
63 35   Товариство «Просвіта». Наукове товариство імені Шевченка
64 36   Радикальний рух у Галичині. Іван Франко. Утворення політичних партій
65 37   Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • підготувати повідомлення про культурне життя поляків/євреїв/німців (на вибір учителя) на території України в ХІХ ст.;

скласти порівняльну таблицю розвитку українського руху в Російській та Австро-Угорській імперіях у ХІХ ст.

66 38   Тематичне оцінювання
Всесвітня історія

Розділ 4. Міжнародні відносини ( друга половина XIX – початок XX ст.)

67 29   Міжнародні відносини наприкінці XIX cтоліття
68 30   Україна в геополітичних планах Російської, Австро-Угорської, Німецької імперій на зламі XIX – XX століть
Історія України

Розділ 6. Україна початку XX століття перед викликами модернізації

69 39   Особливості соціально-економічного розвитку. Індустріальна модернізація
70 40   Суспільно-політичне життя в Наддніпрянській Україні
71 41   Події російської революції 1905 – 1907 рр. в Україні
72 42   Наддніпрянська Україна в 1907 – 1914 рр. Столипінська аграрна реформа та її вплив на Україну
73 43   Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях
74 44   Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • підготувати доповідь «Українська політична думка: між федералізмом і самостійністю», «Правозахисні аспекти в діяльності лідерів українського національного руху» та ін.;
 • спираючись на доступні джерела встановити залежність між модернізацією повсякденного життя і трудовою еміграцією;
 • укласти порівняльну таблицю «Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій

Наддніпрянщини/Галичини»;

-проаналізувати програмні документи товариства «Просвіта»/«Сокіл»/«Січ» (на вибір учителя) та укласти уявний план діяльності його міського (сільського, гімназійного) осередку в Галичині на початку ХХ ст.

75 45   Тематичне оцінювання
Всесвітня історія

Розділ 5. Розвиток культури і повсякденне життя ( кінець XVIII – початок XX ст.)

76 31   Урізноманітнення форм і напрямів освіти. Університети. Наукові й технічні досягнення
77 32   Масова культура. Зміни у вигляді міст і сіл. Індустріальні та традиційні суспільства
78 33   Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

– підготувати презентацію «Повсякденне життя людей на початку ХХ ст.»;

-зібрати й укласти в таблиці перелік фактів, які свідчать про зародження в ХІХ ст. масової культури / масового виробництва.

79 34   Тематичне оцінювання
80 35   Узагальнення до курсу. Основні ідеї, здобутки, виклики «довгого» XIX cтоліття
Історія України

Розділ 7. Повсякденне життя та культура України в середині XIX – на початку XX ст.

81 46   Вплив процесів модернізації на суспільне життя українців. Освіта. Наука.
82 47   Література. Мистецтво.
83 48   Модерн у малярстві. Стилізація й модерн в архітектурі.
84 49   Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • на основі аналізу доступних джерел укласти словесний (або письмовий) історичний портрет мецената, діяча української науки чи мистецтва другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (на вибір учителя або учнів);

підготувати презентацію «Вплив процесів модернізації на повсякденне життя та світогляд населення України»; -підготувати план доповіді «Наш край в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.»

85 50   Тематичне оцінювання
86 51   Повсякденне життя.
87 52   Наш край в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.


Програма

Історія України (52 години)

Всесвітня історія (35 годин)

9 клас

       Курс історії для учнів 9 класу складається з двох окремих предметів – історії України та всесвітньої історії. У частині історії України його мета подати виклад подій, явищ і процесів, що відбувалися на українських землях упродовж «довгого» ХІХ ст., сформувати в учнів знання та розуміння особливостей розвитку України у складі Російської й Австрійської (Австро-Угорської) імперій, проявів модернізації та їхнього впливу на соціально-економічне, політичне, культурне і повсякденне життя населення України. У частині всесвітньої історії курс має сприяти виробленню в учнів власного ставлення до змін у житті та світогляді людей у другий період Нового часу – епоху революцій, появи нових ідеологій, становлення модерного суспільства з його соціально-політичними та соціально-економічними структурами – і підготувати до розуміння ХХ ст.

Важливим у 9 класі є остаточне опанування учнями/ученицями таких складних умінь, як визначення причин, сутності та наслідків подій, явищ і процесів на українських територіях та інших країнах, їх характеристика та порівняння, й формування вмінь аргументованого висловлювати власні думки і позиції в усній та письмовій формі. Матеріал курсу відкриває значно більші, порівняно з 8 класом, можливості для компетентнісного підходу в навчанні – насамперед через актуалізацію фактично всіх наскрізних, міжпредметних і предметних змістових ліній, про які йдеться в початковій пояснювальній записці.

    Календарне планування 2018-2019 історія 9 клас

      Одним з найважливіших завдань курсу є показати історію України в контексті всесвітньої історії. Розробники програми пропонують такий порядок синхронізації курсів історії України та всесвітньої історії в 9 класі: Історія України. Повторення. Вступ. — Всесвітня історія. Розділ 1. Європа в час Французької революції та наполеонівських війн. — Всесвітня історія. Розділ 2. Європа та Америка в добу революцій і національного об’єднання (1815–1870 рр.). — Історія України. Розділ 1. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. — Історія України. Розділ 2. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. — Історія України.

Розділ 3. Повсякденне життя та культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. — Всесвітня історія. Розділ 3. Модернізація країн Європи та Америки в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. Пробудження Азії. — Історія України. Розділ 4. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст. — Історія України. Розділ 5. Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст. — Всесвітня історія. Розділ 4. Міжнародні відносини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). — Історія України. Розділ 6. Україна початку ХХ ст. перед викликами модернізації. —Всесвітня історія. Розділ 5. Розвиток культури та повсякденне життя (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.). — Історія України. Розділ 7. Повсякденне життя та культура України в середині ХІХ – на початку ХХ ст. — Всесвітня історія. Узагальнення до курсу: Основні ідеї, здобутки, виклики «довгого» ХІХ ст.

Календарне планування 2017-2018 історія 9 клас

Історія України. 9 клас

Структура курсу:

ПОВТОРЕННЯ. ВСТУП

Розділ 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Розділ 2. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Розділ 3. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

Розділ 4. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ в другій половині ХІХ ст.

Розділ 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ в другій половині ХІХ ст.

Розділ 6. УКРАЇНА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Розділ 7. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ в середині ХІХ – на початку ХХ ст.

Календарне планування 2018-2019 історія 9 клас

ПОВТОРЕННЯ. ВСТУП

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст навчально-пізнавальної діяльності
Знаю:

 • хронологічні межі та періодизацію історії Нового часу, час входження українських територій до складу Російської та Австрійської імперій;
 • адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Російської та Австрійської імперій;
 • чисельність, соціальний і національний склад населення України в ХІХ ст.;
 • хронологічні межі «довгого» ХІХ ст., етапів українського національного відродження.

Розумію:

 • вплив подій і тенденцій європейської історії на розвиток України;
 • «довге» ХІХ ст. як час суспільної модернізації та національного відродження в Європі;
 • головні цілі та сутність національної політики Російської та Австрійської імперій;
 • особливості розвитку України та етапів українського національного руху від кінця ХVІІІ до початку ХХ ст.;
 • спільні й відмінні риси українського та загальноєвропейського історичного розвитку;
 • поняття «довге ХІХ століття», «модернізація», «національне відродження», «смуга осілості», «губернія».

Умію:

 • обґрунтувати хронологічні межі «довгого» ХІХ ст.;
 • показати на карті українські території у складі Австрійської та Російської імперій;
 • охарактеризувати політичне і соціальне становище України наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.;
 • пояснити чинники та механізми змін у чисельності, соціальному й національному складі населення України.
Сутність Нового часу. Ранній Новий час в історії України. «Довге» ХІХ століття: доба модернізації та національного відродження в Європі. Адміністративно-територіальний устрій українських територій у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій. Періодизація історії України ХІХ ст. (за етапами національного руху). Населення: чисельність, соціальний і національний склад. Іншоетнічні групи на українській території: поляки, росіяни, кримські татари, євреї, німці та ін. Упровадження «смуги осілості» для євреїв.
Календарне планування 2018-2019 історія 9 клас

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • підготувати повідомлення (або есе) про європейські зв’язки України в Ранній Новий час;
 • зіставити (усно або письмово) оглядові карти з історії України, зокрема адміністративно-територіального устрою: станом на середину XVIII ст. і на початок ХІХ ст.
Міжпредметні зв’язки: 9 клас. Українська мова. Розділ: Складне речення, його ознаки.

Тема: Складносурядне речення, його будова й засоби зв’язку (Учень/учениця пише есе «Які новітні засоби вияву творчості: на папері, полотні, у блогосфері – мені найбільше імпонують?»).

Календарне планування 2018-2019 історія 9 клас

Розділ 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст навчально-пізнавальної діяльності
Знаю:

 • дати входження українських територій до складу Російської імперії, назви і час існування козацьких формувань після ліквідації Запорозької Січі (Задунайська січ, Азовське козацьке військо, Чорноморське / Кубанське козацьке військо), час початку індустріальної революції в Україні, діяльності осередків національного та опозиційних рухів, Кирило-Мефодіївського братства;
 • хронологічні межі найбільших соціальних виступів першої половини ХІХ ст. (селянські виступи під проводом Устима Кармелюка на Поділлі, повстання військових поселенців на Харківщині, селянські рухи «Київська козаччина» і «Похід у Таврію за волею»)

Розумію:

 • вплив індустріальної революції на розвиток міст, торгівлі, транспорту, соціальну структуру суспільства;
 • роль Харківського і Київського університетів як центрів українського національного відродження;
 • програмні положення та ідейні засади діяльності Кирило-Мефодіївського братства;
 • роль загальноросійського і польського визвольних рухів в історії України;
 • розбіжності в цілях українського, російського і польського рухів на території України;
 • поняття «чумакування», «порто-франко», «індустріальна революція (промисловий переворот)».

Умію:

 • показати на карті зміни української території наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст., місця діяльності політичних і національно-культурних організацій, території, охоплені соціальними протестами;
 • охарактеризувати політичний і соціально-економічний стан українських земель, особливості першого етапу індустріальної революції, розгортання національного руху, діяльність Кирило-Мефодіївського братства;
 • пояснити вплив індустріальної революції на соціально-економічний розвиток України, значення діяльності Кирило-Мефодіївського братства для національного руху;
 • обґрунтувати судження про історичне значення діяльності Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Миколи Костомарова, Пантелеймона Куліша.
Політика Російської імперії щодо українських етнічних територій. Козацтво після ліквідації Запорозької Січі. Соціально-економічне становище. Села і міста. Торгівля. Чумацький промисел. Криза кріпосницької системи. Початок індустріальної революції. Нова модель соціально-економічного розвитку Півдня України. Порто-франко Одеси.

Початок українського національного відродження. Формування сучасної української національної самосвідомості. Новгород-Сіверський автономістський гурток. Харківський осередок українського руху. Кирило-Мефодіївське братство. Польський національно-визвольний і російський опозиційний рухи на території України. Польське повстання 1830–1831 рр. і його наслідки для України. Соціальні рухи.

Календарне планування 2018-2019 історія 9 клас

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • проаналізувати (усно або письмово) програмні документи Кирило-Мефодіївського братства під кутом зору відображення в них минулого/майбутнього України або/і з позиції формування прав і свобод людини;
 • проаналізувати (усно або письмово) літературні твори Тараса Шевченка в контексті розвитку українського національного руху;
 • укласти порівняльну таблицю «Україна в програмних документах українського, польського і російського національних/визвольних рухів».
Календарне планування 2018-2019 історія 9 клас

Міжпредметні зв’язки: 9 клас. Українська література. Розділ: Українська література доби Ренесансу і доби Бароко. Тема: «Історія русів» (учень/учениця розуміє значення «Історії русів» для української культури цього часу); 9 клас. Українська література. Розділ: Нова українська література.

Тема: Нова українська література. Іван Котляревський. «Енеїда» (скорочено), «Наталка Полтавка» (Учень/учениця розуміє роль спадщини нової української літератури для національного самоусвідомлення); 9 клас. Українська література. Розділ: Література українського романтизму (Учень розуміє зв’язок між ідеями Просвітництва, романтизмом та діяльність осередків національного відродження в Наддніпрянській Україні).

Узагальнення
Тематичний контроль
Календарне планування 2018-2019 історія 9 клас

Розділ 2. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст навчально-пізнавальної діяльності
Знаю:

 • дати входження українських територій (Галичини, Буковини) до Австрійської імперії;
 • період діяльності «Руської трійці», хронологічні межі «Весни народів», соціальних виступів першої половини ХІХ ст. (рух опришків на Прикарпатті, виступи під проводом Лук’яна Кобилиці на Буковині).

Розумію:

 • причини, які зумовили провідну роль греко-католицької церкви і духівництва в українському русі Галичини;
 • ідейні засади діяльності гуртка «Руської трійці», Головної руської ради;
 • історичне значення альманаху «Русалка Дністровая»;
 • поняття «будителі», «Весна народів».

Умію:

 • показати на карті Галичину, Буковину і Закарпаття у складі Австрійської імперії, місця діяльності громадсько-культурних організацій;
 • охарактеризувати політичний і соціально-економічний стан українських регіонів у складі монархії Габсбургів, йосифінські реформи та їх вплив на західноукраїнське суспільство;
 • визначити наслідки діяльності «Руської трійці», революції 1848–1849 рр., роль греко-католицького духівництва в житті західноукраїнського суспільства, особливості українського руху в Закарпатті та Буковині;
 • обґрунтувати судження про історичне значення діяльності Маркіяна Шашкевича, Олександра Духновича.
Політика Австрійської імперії щодо українських територій. Йосифінські реформи. Соціальні протести. Початок українського національного відродження. «Будителі» Закарпаття. Товариство галицьких греко-католицьких священиків. «Руська трійця».

Європейська революція 1848–1849 рр. в українських регіонах Австрійської імперії. Соціальні рухи. Скасування панщини. Головна руська рада та її національна програма. Газета «Зоря Галицька». Перший досвід парламентської діяльності.

Календарне планування 2018-2019 історія 9 клас

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • підготувати повідомлення про історію альманаху «Русалка Дністровая», проаналізувати його зміст під кутом зору ідейного та емоційного наповнення, важливого для розвитку національного руху;
 • підготувати уявний допис до газети «Зоря Галицька» з позиції сучасника революційних подій 1848 р., поборника прав людини.
Міжпредметні зв’язки: 9 клас. Українська література. Розділ: Література українського романтизму. Тема: Осередки романтичного руху в Західній Україні («Руська трійця») (Учень/учениця усвідомлює, що романтик – духовно багата, творча людина. Виховання шанобливого ставлення до засад народної моралі й етики: працелюбності, щирості, любові й поваги до батьків. Краса вірності в коханні).
Узагальнення
Тематичний контроль
Календарне планування 2018-2019 історія 9 клас

Розділ 3. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст навчально-пізнавальної діяльності
Знаю:

 • дати заснування університетів у Харкові та Києві, відновлення діяльності Львівського університету, виходу друком «Енеїди» Івана Котляревського, «Кобзаря» Тараса Шевченка.

Розумію:

 • суперечності розвитку української культури під впливом модернізаційних процесів і політики Російської та Австрійської імперій;
 • причинно-наслідковий зв’язок між модернізаційними процесами та змінами в житті й побуті людини;
 • значення історичних пам’яток, фольклору й етнографії в дослідженні національних ознак українців і формуванні національної свідомості;
 • пошук науково-історичних підвалин української самобутності як частину національного руху;
 • поняття «класицизм», «романтизм», «національна ідея».

Умію:

 • охарактеризувати розвиток освіти, науки й культури в Україні, формування нової української літератури та сучасної літературної мови;
 • визначити особливості розвитку освіти, науки і культури, причини і наслідки культурних зрушень, особливості повсякденного життя;
 • пояснити зумовленість культурних процесів потребами національного розвитку, суперечливі наслідки модернізаційних процесів для розвитку національної освіти і культури;
 • узагальнити діяльність Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, Миколи Гоголя, Василя Каразіна, Григорія Квітки-Основ’яненка, Петра Гулака-Артемовського, Євгена Гребінки, Михайла Максимовича, Михайла Остроградського;
 • розпізнати й описати пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва, виконані під впливом художніх принципів класицизму і романтизму.
Повсякденне життя. Становище жінки. Умови розвитку культури. Освіта. Львівський університет. Відкриття університетів у Харкові та Києві. Поступ науки. Видатні вчені. Культурно-освітні товариства. Розвиток української літератури. Становлення сучасної української літературної мови. «Енеїда» Івана Котляревського. Тарас Шевченко і його «Кобзар». Творчість Пантелеймона Куліша і Миколи Гоголя. Музика, театр, образотворче мистецтво, архітектура.
Календарне планування 2018-2019 історія 9 клас

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • підготувати міні-проект про повсякденне життя мешканців України (селян, міщан, торговців, поміщиків) в першій половині ХІХ ст.;
 • підготувати і здійснити віртуальну мандрівку «Пам’ятки образотворчого мистецтва та архітектури України першої половини ХІХ ст.»;
 • підготувати план доповіді «Наш край в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.»
Календарне планування 2018-2019 історія 9 клас

Міжпредметні зв’язки: 9 клас. Українська література. Розділ: Тема жіночої долі у творчості Тараса Шевченка. Тема: «Катерина», «Наймичка», «У нашім раї на землі…» (Учень/учениця шанобливо ставиться до жінки в усіх її іпостасях (жінка-мати, жінка-кохана), усвідомлює, що жінка – уособлення краси на Землі); 9 клас. Українська література. Розділ: Нова українська література. Тема: Іван Котляревський. «Енеїда», «Наталка Полтавка» (Учень/учениця пояснює алюзію на події історії України, розуміє необхідність відстоювати людську гідність, власні принципи);

9 клас. Українська література. Розділ: Пантелеймон Куліш. Тема: Пантелеймон Куліш. «Чорна рада» (Учень/учениця усвідомлює значення ініціативності, наполегливості й працьовитості для досягнення поставленої мети. Прагнення до справедливості, лицарства, щирості, вірності почуттю й обов’язку); 9 клас. Українська мова. Розділ: Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності. Тема: Текст, його основні ознаки (Учень/учениця створює текст-розповідь про людину, яку вважає взірцем інтелігентності з поясненням, які чесноти цієї особи є найціннішими для суспільства, план сприйнятого на слух науково-навчального тексту).

Узагальнення
Тематичний контроль
Календарне планування 2018-2019 історія 9 клас

Розділ 4. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ в другій половині ХІХ ст.

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст навчально-пізнавальної діяльності
Знаю:

 • хронологічні межі Східної (Кримської) війни, дати скасування кріпацтва і панщини, будівництва першої залізниці Одеса–Балта, створення Київської громади, Південно-Західного відділу Російського географічного товариства, Братства тарасівців, ухвалення Валуєвського циркуляру та Емського указу.

Розумію:

 • особливості проведення «великих реформ» 1860–1870-х років в Україні;
 • причинно-наслідковий зв’язок між аграрними реформами і розгортанням індустріальної революції, розвитком міст, залізничного будівництва, змінами в соціальній структурі населення, зародженням робітничого і соціал-демократичного рухів;
 • роль інтелігенції в розвитку українського національного руху та осучасненні суспільства;
 • вплив заборонних актів російської імперської влади (Валуєвського циркуляру, Емського указу) на динаміку розвитку українського руху;
 • поняття «індустріалізація», «урбанізація», «інтелігенція», «громадівський рух», «земство».

Умію:

 • охарактеризувати особливості соціально-економічних перетворень в Україні у пореформений період, погляди і діяльність громадівців 1860–1890-х років;
 • визначити причини й наслідки селянської реформи 1861 р., особливості інституційного етапу в розвитку українського руху, значення громадівського руху;
 • пояснити роль і місце України в господарському житті Російської імперії;
 • охарактеризувати кримськотатарське національне відродження;
 • обґрунтувати судження про історичне значення діяльності Володимира Антоновича, Михайла Драгоманова, Ісмаїла Гаспринського.
Українське питання в контексті міжнародних відносин. Східна (Кримська) війна 1853–1856 рр. Ліквідація кріпацтва та реформи 1860–1870-х років. Модернізація промисловості й сільського господарства. Розширення внутрішнього ринку. Торгівля. Урбанізація. Будівельна лихоманка. Розвиток залізничного транспорту. Зміни в соціальній структурі суспільства. Формування інтелігенції й робітництва (пролетаріату). Родини українських підприємців.

Громадівський рух 1860–1890-х рр. Київська громада. Хлопомани. Польське повстання 1863–1864 рр. та його наслідки для України. Південно-Західний відділ Російського географічного товариства. Молоді громади. Валуєвський циркуляр і Емський указ. Володимир Антонович і Михайло Драгоманов. Братство тарасівців. Національне відродження кримських татар. Ісмаїл Гаспринський. Зародження робітничого і соціал-демократичного рухів.

Календарне планування 2018-2019 історія 9 клас

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • проаналізувати політику російської імперської влади в Україні на підставі Валуєвського циркуляру, Емського указу та інших доступних офіційних актів (на вибір учителя /учительки) й підготувати відповідне резюме;
 • проаналізувати програмні засади й форми організації українського руху на підставі публікацій його лідерів, офіційних документів, спогадів (на вибір учителя /учительки) й підготувати відповідне резюме;
 • підготувати повідомлення «Українські підприємці ХІХ ст.», «Пам’ятки правової думки в Україні ХІХ ст.» та ін.
Узагальнення
Тематичний контроль
Календарне планування 2017-2018 історія 9 клас

Розділ 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ в другій половині ХІХ ст.

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст навчально-пізнавальної діяльності
Знаю:

 • дати селянської реформи, утворення товариства «Просвіта», Товариства імені Шевченка, перших українських політичних партій.

Розумію:

 • особливості політичного, соціально-економічного й культурного розвитку українських регіонів у складі Австро-Угорської монархії;
 • поняття «русофіли/москвофіли», «народовці/українофіли», «радикали», «нова ера», «український П’ємонт».

Умію:

 • показати на карті Галичину, Буковину, Закарпаття, основні місця діяльності науково-культурних і суспільно-політичних осередків регіону;
 • охарактеризувати мету й діяльність товариства «Просвіта», Наукового товариства імені Шевченка;
 • пояснити роль і місце українських регіонів у господарському житті Австро-Угорщини, причини виникнення радикального руху, причини і наслідки трудової еміграції;
 • визначити напрями діяльності перших українських політичних партій у Галичині, мету і наслідки кооперативного руху;
 • обґрунтувати судження про історичне діяльності Юрія Федьковича, Івана Франка, Юліана Романчука, Володимира й Олександра Барвінських, Юліана Бачинського.
Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських регіонів. Селянська реформа в Австрійській імперії (1848 р.). Кооперативний рух. Трудова еміграція. Русофіли («москвофіли») і народовці («українофіли»). Товариство «Просвіта». Наукове товариство імені Шевченка. Народовська політика «нової ери».

Розгортання руху народовців у 1880–1890-х роках у Галичині, Буковині й Закарпатті. Радикальний рух у Галичині. Іван Франко. Утворення політичних партій. Русько-українська радикальна партія, Українська національно-демократична партія. Українське представництво в Галицькому сеймі та австрійському парламенті у Відні.

Календарне планування 2018-2019 історія 9 клас

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • підготувати повідомлення про культурне життя поляків/євреїв/німців (на вибір учителя /учительки) на території України в ХІХ ст.;
 • скласти порівняльну таблицю розвитку українського руху в Російській та Австро-Угорській імперіях у ХІХ ст.
Узагальнення
Тематичний контроль
Календарне планування 2018-2019 історія 9 клас

Розділ 6. УКРАЇНА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст навчально-пізнавальної діяльності
Знаю:

 • дати створення основних українських політичних партій, подій російської революції 1905–1907 рр. (значущих для України), впровадження загального виборчого права в Австро-Угорській імперії, створення українських національно-культурних і військово-спортивних організацій, період проведення аграрної реформи Петра Столипіна.

Розумію:

 • тенденції й протиріччя соціально-економічного розвитку України початку ХХ ст., індустріальної модернізації, аграрної реформи Петра Столипіна, модернізації суспільно-політичного життя в Наддніпрянщині;
 • вплив російської революції 1905–1907 рр. на активізацію українського руху в Російській імперії;
 • значення австрійського конституційно-парламентського устрою для розвитку українського руху;
 • поняття «страйк», «народне віче», «монополізація економіки», «кооперативний рух», «політизація національного руху», «ксенофобія».

Умію:

 • показати на карті українські території на початку ХХ ст., місця діяльності суспільно-політичних, національно-культурних організацій;
 • охарактеризувати й проаналізувати особливості соціально-економічного розвитку українських земель, діяльність українських політичних партій та інших національних організацій, український національний рух у період російської революції 1905–1907 рр., боротьбу українців за реформу виборчої системи в Австро-Угорщині;
 • пояснити причини і наслідки посилення тиску російської влади на український національний рух у 1907–1914 рр., результати діяльності українських парламентських громад у Державних думах;
 • визначити передумови розвитку українського кооперативного руху і трудової еміграції селянства;
 • обґрунтувати судження про історичне значення діяльності Євгена Чикаленка, Михайла Грушевського, Миколи Міхновського, Костя Левицького.
Особливості соціально-економічного розвитку. Індустріальна модернізація. Монополізація. Регіональна спеціалізація промисловості й сільського господарства. Кооперативний рух.

Політизація та радикалізація українського національного руху. Створення і діяльність політичних партій, культурно-освітніх і військово-спортивних організацій. Проблеми консолідації української нації. Самостійницька й автономістська течії в національному русі.

Наростання політичної напруженості. Події російської революції 1905–1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад у І і ІІ Державних думах. «Українське питання» в ІІІ і ІV Державних думах. Товариство українських поступовців. Українське представництво в Галицькому сеймі та австрійському парламенті у Відні.

Аграрна реформа Петра Столипіна та її вплив на Україну. Український політичний і національно-культурний рух у 1907–1914 рр. Реформа виборчої системи в Австро-Угорщині. Посилення тиску з боку російської імперської влади на український рух. Прояви ксенофобії та шовінізму. «Справа Бейліса».

Календарне планування 2018-2019 історія 9 клас

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • підготувати доповідь «Українська політична думка: між федералізмом і самостійністю», «Правозахисні аспекти в діяльності лідерів українського національного руху» та ін.;
 • спираючись на доступні джерела встановити залежність між модернізацією повсякденного життя і трудовою еміграцією;
 • укласти порівняльну таблицю «Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини/Галичини»;
 • проаналізувати програмні документи товариства «Просвіта»/«Сокіл»/«Січ» (на вибір учителя/учительки) та укласти уявний план діяльності його міського (сільського, гімназійного) осередку в Галичині на початку ХХ ст.
Узагальнення
Тематичний контроль
Календарне планування 2018-2019 історія 9 клас

Розділ 7. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ в середині ХІХ – на початку ХХ ст.

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст навчально-пізнавальної діяльності
Знаю:

 • дати створення університетів в Одесі й Чернівцях, утворення Наукового товариства імені Шевченка, обрання Андрея Шептицького митрополитом Греко-католицької церкви.

Розумію:

 • суперечливість умов розвитку української культури (залежність від національної політики імперій);
 • розуміння прав людини і формування способів захисту людських свобод як важливі критерії історичного розвитку;
 • роль науки й освіти в обґрунтуванні української національної ідеї, театру в розвитку українського руху;
 • позитивне значення меценатства для розвитку української культури;
 • роль церкви в суспільному житті українців;
 • причини і наслідки змін, що відбулися у другій половині ХІХ і на початку ХХ ст. в освіті, науці, культурі, повсякденному житті;
 • особливості розвитку культурного життя в різних регіонах України;
 • поняття «емансипація», «реалізм», «український модерн», «меценат».

Умію:

 • показати на карті центри університетської освіти, місця розташування основних культурно-освітніх закладів і визначних пам’яток архітектури й образотворчого мистецтва;
 • охарактеризувати вплив модернізації на суспільно-культурне життя українців, зміни в світогляді людини і повсякденному житті;
 • розпізнати й описати пам’ятки архітектури й образотворчого мистецтва, створені під впливом художніх принципів реалізму і модернізму;
 • обґрунтувати судження про історичне значення діяльності Андрея Шептицького, Івана Пулюя, Іллі Мечникова, Миколи Лисенка, Лесі Українки, Соломії Крушельницької, Марії Заньковецької, Василя Ханенка.
Вплив процесів модернізації на суспільне життя українців, зміни у світовідчутті людини. Урізноманітнення форм і напрямів освіти. Боротьба за створення українського університету у Львові. Церковне життя. Емансипація жінки. Наукові товариства. Видатні вчені. Особливості розвитку культурного життя. Література. Український професійний театр. Родина Тобілевичів.

Музика. Українська романтична і реалістична школа живопису. Модерн у малярстві. Стилізація й модерн в архітектурі. Повсякденне життя. Зміни в міській та сільській забудові. Опіка над здоров’ям і медичні служби. Дозвілля, розваги й задоволення культурних запитів.

Календарне планування 2018-2019 історія 9 клас

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • на основі аналізу доступних джерел укласти словесний (або письмовий) історичний портрет мецената, діяча української науки чи мистецтва другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (на вибір учителя/учительки або учнів/учениць);
 • підготувати презентацію «Вплив процесів модернізації на повсякденне життя та світогляд населення України»;
 • підготувати план доповіді «Наш край в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.»
Календарне планування 2018-2019 історія 9 клас

Міжпредметні зв’язки: 9 клас. Українська література. Розділ: Українська поезія другої половини ХІХ ст. Тема: Українська поезія другої половини ХІХ ст. Іван Франко, Леся Українка (Розуміння поезії як сповіді душі, вияву найсокровенніших думок і почуттів людини. Протиставлення поезії та бездуховності); 9 клас. Мистецтво. Розділ: Мистецтво у культурі сучасності.

Тема: Стилі і напрями мистецтва (Учень/учениця розуміє особливості стилів і напрямів мистецтва (імпресіонізм, модернізм), усвідомлює та оцінює роль людини у створенні історичної та культурної спадщини України та світу, оцінює твори видатних діячів мистецтва України та світу, усвідомлює значення загальнолюдських, естетичних та художніх цінностей, транслятором яких є мистецтво). — 9 клас. Географія.

Розділ: Наукова діяльність. Освіта. Тема: Роль науки й освіти в суспільстві. Особливості наукової й освітньої діяльності. Найвідоміші наукові центри у світі та Україні (Учень/учениця оцінює роль освіти у формуванні громадянського суспільства в Україні).

Узагальнення
Тематичний контроль

 Всесвітня історія. 9 клас

Структура курсу:

Розділ 1. ЄВРОПА В ЧАС ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ТА НАПОЛЕОНІВСЬКИХ ВІЙН

Розділ 2. ЄВРОПА ТА АМЕРИКА В ДОБУ РЕВОЛЮЦІЙ І НАЦІОНАЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ (1815–1870 рр.)

Розділ 3. МОДЕРНІЗАЦІЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. ПРОБУДЖЕННЯ АЗІЇ

Розділ 4. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Розділ 5. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ТА ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

Узагальнення до курсу. ОСНОВНІ ІДЕЇ, ЗДОБУТКИ, ВИКЛИКИ «ДОВГОГО» ХІХ СТОЛІТТЯ

Календарне планування 2018-2019 історія 9 клас

Розділ 1. ЄВРОПА В ЧАС ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ТА НАПОЛЕОНІВСЬКИХ ВІЙН

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст навчально-пізнавальної діяльності
Знаю:

 • хронологічні межі й періодизацію Французької революції, час існування імперії Наполеона І, дату Віденського конгресу й утворення Священного союзу;
 • напрямки походів Наполеона І.

Розумію:

 • причинний зв’язок між ідеями епохи Просвітництва, кризою «старого порядку» і революцією у Франції;
 • Французьку революцію як поштовх до модернізації в соціальній та культурній сферах життя Європи;
 • поняття «конституційна монархія».

Умію:

 • показати на карті напрямки походів Наполеона І і територіальні зміни, пов’язані з наполеонівськими війнами та рішеннями Віденського конгресу;
 • розкрити передумови і сутність Французької революції;
 • визначити вплив Французької революції й політики Наполеона на розвиток європейських країн;
 • пояснити причини краху наполеонівської імперії, наслідки рішень Віденського конгресу;
 • обґрунтувати судження про історичне значення Декларації прав людини і громадянина, Цивільного кодексу Наполеона, діяльності Дантона, Робесп’єра, Наполеона Бонапарта.
Криза «старого порядку» (французьке суспільство наприкінці ХVІІІ ст., доба Просвітництва). Французька революція кінця XVIII ст. Консульство та Імперія у Франції. Наполеон Бонапарт. Історичне значення Французької революції. Віденський конгрес. Священний союз.
Календарне планування 2018-2019 історія 9 клас

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • підготувати есе на тему «Права людини і громадянина в якобінській Франції», «Утвердження принципів громадянського рівноправ’я: від Декларації прав людини і громадянина до Цивільного кодексу Наполеона» та ін.;
 • на основі аналізу доступних джерел укласти історичний портрет діяча Французької революції (на вибір учителя/учительки).
Узагальнення
Тематичний контроль
Календарне планування 2018-2019 історія 9 клас

Розділ 2. ЄВРОПА ТА АМЕРИКА В ДОБУ РЕВОЛЮЦІЙ І НАЦІОНАЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ (1815–1870 рр.)

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст навчально-пізнавальної діяльності
Знаю:

 • дати Липневої революції у Франції, збройного виступу декабристів у Росії, «Весни народів», об’єднання Італії та Німеччини, Громадянської війни в США, час розгортання чартистського руху, здобуття незалежності країнами Латинської Америки, Східної (Кримської) війни.

Розумію:

 • поняття «індустріальне суспільство», «ідеологія», «консерватизм», «лібералізм», «соціалізм», «нація», «націоналізм», «соціалізм», «реставрація», «парламентська демократія», «чартистський рух», «професійна спілка», «західники», «слов’янофіли», «карбонарії», «Весна народів», «аболіціонізм».

Умію:

 • пояснити вплив індустріальної революції в Західній Європі на суспільний розвиток світу;
 • охарактеризувати політичний і соціально-економічний розвиток країн Європи та Америки в першій половині ХІХ ст., соціальну структуру європейських суспільств, зміни в повсякденному житті;
 • простежити становлення парламентської демократії в Європі;
 • визначити передумови і наслідки «Весни народів», об’єднання Італії та Німеччини, Громадянської війни та Реконструкції в США;
 • визначити причини формування національно-визвольних рухів у країнах Європи, національні особливості й наслідки революцій 1848–1849 рр.;
 • обґрунтувати судження про історичне значення діяльності Джузеппе Гарібальді, Камілло Кавура, Отто фон Бісмарка, Авраама Лінкольна, Сімона Болівара.
Індустріальна революція у країнах Західної Європи та її наслідки. Парламентаризм. Спроби осмислення нової дійсності. Консерватизм, лібералізм, соціалізм. Національна ідея (націоналізм). Повсякденне життя. Парламентські реформи у Великій Британії. Чартизм. Велика Британія – «майстерня світу». Зовнішня і колоніальна політика Великої Британії. Франція у період Реставрації Бурбонів.

Революція 1830 р. Липнева монархія. Австрійська імперія доби Клемента фон Меттерніха. «Весна народів». Революції 1848–1849 рр. в Західній і Центральній Європі. Національні рухи слов’янських народів. Об’єднання Німеччини та Італії. Суспільні рухи в Російській імперії в першій половині ХІХ ст. Громадянська війна у США і Реконструкція Півдня. Утворення незалежних держав у Латинській Америці (оглядово).

Календарне планування 2018-2019 історія 9 клас

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • підготувати аналітичну записку (після пояснень учителя і відповідно до запропонованої ним схеми) про суспільні наслідки індустріальної революції, зміни в житті та побуті різних верств населення в ХІХ ст., інше (на вибір учителя/учительки);
 • на основі аналізу доступних джерел укласти історичний портрет лідера національного руху (на вибір учителя/учительки).
Узагальнення
Тематичний контроль
Календарне планування 2018-2019 історія 9 клас

Розділ 3. МОДЕРНІЗАЦІЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. ПРОБУДЖЕННЯ АЗІЇ

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст навчально-пізнавальної діяльності
Знаю:

 • час парламентських реформ у Великій Британії, «великих реформ» у Росії, «доби Мейдзі» в Японії, Молодотурецької й Сіньхайської революцій;
 • дати утворення дуалістичної Австро-Угорщини, першої російської революції, столипінських реформ.

Розумію:

 • вплив результатів франко-прусської війни на суспільний розвиток Франції та Німеччини;
 • поняття «гомруль», «домініон», «експансіонізм», «дуалістична монархія», «антимонопольне законодавство», «індустріалізація», «монополія», «трест», «синдикат», «картель», «колоніальна імперія», «дискримінація», «сегрегація», «суфражизм», «фемінізм», «пробудження Азії».

Умію:

 • показати на карті напрямки колоніальної експансії й колоніальні володіння Великої Британії, Франції та Німеччини, території незалежних держав на Балканах, Японію, Китай, Османську імперію;
 • охарактеризувати тенденції суспільно-політичного та економічного розвитку країн Європи та Північної Америки, парламентські реформи у Великій Британії, «великі реформи» в Російській імперії, особливості розвитку Австро-Угорщини;
 • визначити причини і наслідки індустріалізації, монополізації провідних галузей економіки, переходу Німецької імперії до «світової політики», впровадження антитрестівського законодавства в США, російських реформ 1860–1870-х років, російської революції 1905–1907 рр., столипінських реформ, національних рухів слов’янських народів;
 • пояснити причини відмінностей у темпах розвитку країн Європи та Америки, сутність революції Мейдзі, Молодотурецької й Сіньхайської революцій;
 • обґрунтувати судження про історичне значення діяльності королеви Вікторії, Олександра ІІ, Отто фон Бісмарка, Франца-Йосифа І, Теодора Рузвельта, Девіда Ллойд Джорджа, Жоржа Клемансо, Сунь Ятсена.
Монополізація економіки. Зростання ролі держави в суспільному житті. Завершення формування індустріального суспільства в розвинених країнах світу. Франко-прусська війна та її наслідки. Третя Республіка у Франції. Жорж Клемансо. Німецька імперія. Канцлерство Отто фон Бісмарка. Перехід Німеччини до «світової політики». Втрата Великою Британією промислової першості. Посилення колоніальної експансії. Ліберальні реформи Девіда Ллойд Джорджа. Економічне піднесення США. Антитрестівське законодавство.

Експансіонізм. Режим сегрегації в південних штатах. «Справедливий курс» Теодора Рузвельта. «Нова демократія» Томаса Вудро Вільсона. «Великі реформи» в Росії. Зовнішня і колоніальна політика Російської імперії. Революція 1905–1907 рр. Столипінські реформи. Австро-Угорщина – дуалістична монархія. Утворення нових незалежних держав на Балканах. «Доба Мейдзі» в Японській імперії. Початок японської територіальної експансії. Сунь Ятсен. Сіньхайська революція. Спроби модернізації Османської імперії.

Календарне планування 2018-2019 історія 9 клас

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • укласти порівняльну таблицю реформаторських заходів, що їх здійснювали під впливом модернізаційних процесів у ХІХ і на початку ХХ ст. уряди Росії, Австро-Угорщини, Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії (на вибір учителя/учительки);
 • підготувати пояснення, чому впродовж ХІХ ст. відбулася еволюція європейського соціалістичного руху від радикальних до поміркованих форм і легальної парламентської діяльності;
 • на підставі доступних текстових і візуальних джерел підготувати замітку (репортаж) про суперечливі наслідки колоніальної політики для метрополій і країн Азії та Африки.
Узагальнення
Тематичний контроль
Календарне планування 2018-2019 історія 9 клас

Розділ 4. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст навчально-пізнавальної діяльності
Знаю:

 • час створення Троїстого союзу і Антанти.

Розумію:

 • поняття «геополітика», «військово-політичний союз», «мілітаризація», «метрополія».

Умію:

 • показати на карті країни Троїстого союзу й Антанти, колоніальні володіння і сфери впливу великих держав (метрополій);
 • охарактеризувати основні тенденції міжнародних відносин у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.;
 • пояснити причини міжнародних криз і збройних конфліктів початку ХХ ст., створення військово-політичних блоків;
 • визначити наслідки боротьби європейських держав, США та Японії за перерозподіл світу;
 • пояснити місце України в геополітичних стратегіях Російської, Німецької, Австро-Угорської імперій на зламі ХІХ–ХХ ст..
Міжнародні відносини наприкінці ХІХ ст. Утворення військово-політичних блоків – Троїстий союз і Антанта. Початок боротьби за переділ колоніального світу. Міжнародні кризи та збройні конфлікти на початку ХІХ ст. Україна в геополітичних планах Російської, Німецької, Австро-Угорської імперій на зламі ХІХ–ХХ ст.
Календарне планування 2018-2019 історія 9 клас

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • простежити (за доступними історичними джерелами) динаміку міжнародних відносин у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., результати міркувань представити в резюме.
Узагальнення
Тематичний контроль
Календарне планування 2018-2019 історія 9 клас

Розділ 5. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ І ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст навчально-пізнавальної діяльності
Знаю:

 • важливі для сучасності наукові й технічні винаходи, здійснені впродовж «довгого» ХІХ ст.;
 • найвідоміші правові пам’ятки ХVІІІ–ХІХ ст.;
 • основні наукові й культурні центри Європи та США.

Розумію:

 • тенденції розвитку культури, основні стилі мистецтва, зміни в житті та світогляді людей упродовж «довгого» ХІХ ст.;
 • поняття «романтизм», «класицизм», «реалізм», «еклектика», «модерн», «імпресіонізм», «масова культура», «масове виробництво».

Умію:

 • охарактеризувати досягнення науки і техніки, духовної культури в провідних країнах світу, зміни у світогляді й повсякденному житті;
 • визначити прояви взаємодії культур народів Європи, Америки, Азії та Африки.
Урізноманітнення форм і напрямів освіти. Університет як автономна інституція. Поява вищих навчальних закладів технічного профілю. Наукові й технічні досягнення. Література та мистецтво. Зародження масової культури. Масове виробництво. Науково-технічна революція зламу ХІХ–ХХ ст. та її вплив на людину й суспільства. Зміни у вигляді міст і сіл. Одяг. Індустріальні та традиційні суспільства. Емансипація.
Календарне планування 2018-2019 історія 9 клас

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • підготувати презентацію «Повсякденне життя людей на початку ХХ ст.»;
 • зібрати й укласти в таблиці перелік фактів, які свідчать про зародження в ХІХ ст. масової культури / масового виробництва.
Міжпредметні зв’язки: 9 клас. Зарубіжна література. Розділ: Бароко і класицизм. Тема: Бароко як доба і художній напрям у європейській літературі й мистецтві. Видатні представники європейського бароко та їхні здобутки (Учень/учениця розповідає про чинники формування класицизму, розрізняє істинні та фальшиві цінності, розуміє необхідність шанобливого ставлення до людини незалежно від її соціального стану); 9 клас. Зарубіжна література. Розділи: Просвітництво, Романтизм, Реалізм (Учень/учениця розуміє специфіку сприйняття дійсності та цивілізаційних зрушень в умовах модернізаційних процесів ХІХ ст.).
Узагальнення
Тематичний контроль
Календарне планування 2018-2019 історія 9 клас

Узагальнення до курсу. ОСНОВНІ ІДЕЇ, ЗДОБУТКИ, ВИКЛИКИ «ДОВГОГО» ХІХ СТОЛІТТЯ

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст навчально-пізнавальної діяльності
Знаю:

 • хронологічні межі «довгого» ХІХ ст. і його внутрішню періодизацію;
 • взаємопов’язаність і взаємозалежність процесів господарського, соціального, політичного і культурного розвитку українського та інших європейських суспільств у ХІХ ст.

Розумію:

 • поняття «модернізація».

Умію:

 • охарактеризувати основні тенденції політичного, соціально-економічного та культурного розвитку світу впродовж «довгого» ХІХ ст.;
 • визначити внесок українського суспільства в загальноєвропейську культурну спадщину ХІХ ст.;
 • зіставити типові явища і процеси європейської та української історії в ХІХ – на початку ХХ ст.;
 • оцінювати історичні події ХІХ ст. з позиції формування «першого покоління» прав і свобод людини;
 • висловлювати судження щодо значення «довгого» ХІХ ст. для подальшого розвитку світу.
«Довге» ХІХ століття: основні ідеї, здобутки, виклики. Особливості української історії ХІХ ст. Внесок українського суспільства в загальноєвропейську культурну спадщину ХІХ ст.

Добавить комментарий