Домашні завдання 7-А клас

Домашні завдання 7-А клас

Домашні завдання 7-А клас з історії України, всесвітньої історії.

Історія України
ДатаДомашнє завдання

Всесвітня історія
ДатаДомашнє завдання

Домашні завдання 7-А клас

Як вам вже відомо, історію людства дослідники поділяють на певні періоди. Минулого навчального року ви вивчали історію Стародавньо­ го світу — найтриваліший період в історії людства, що охоплює кілька тисячоліть. Наступною історичною добою вважають час Середніх віків, або Середньовіччя.

Зазначений період — надзвичайно важливий в історії Європи, оскіль­ ки саме тоді відбувалося народження і становлення її народів. Історія України є невід’ємною складовою історії людства, насамперед історії Європи. Вітчизняна історія вивчає розвиток суспільства на укра­ їнських землях у хронологічній послідовності та визначає його основні ознаки й особливості. Вона досліджує історію українського народу, його боротьбу за державну незалежність і пов’язані з нею героїчні вчинки, тріумфи і трагедії. Періодизація історії України відображає періодизацію історії всього людства. Таким чином, стародавня історія України — най­ триваліший період, що охоплює події від появи людей на території Укра­ їни і до Великого переселення народів. Наступний період — середньовічна історія, що розповідає про події, які відбувалися в період від Великого переселення слов’ян і до кінця XV ст. Опановуючи середньовічну історію України, ви дізнаєтесь, як після Великого переселення слов’ян розпочалося формування схід­ нослов’янської державності, як виникла і розвивалася Київська Русь.

Ви ознайомитесь з історією Галицько-Волинського князівства і просте­ жите, як і чому українські землі опинилися в складі Великого князівства Литовського, Польського королівства та інших держав у X IV -X V ст. Окремі українські історики поділяють цей період так само, як і євро­ пейське Середньовіччя, на три етапи.

Домашня робота або домашнє завдання — 

(англ. Homework, Assignment) — завдання, що задається учителем (викладачем) учневі (студентові) для самостійного виконання після уроків. Домашнє завдання покликане закріпити знання вивченого на уроці матеріалу, засвоєння якого носить концентрований характер.

До дидактичних прийомів, що підвищують ефективність домашньої роботи і сприяють поглибленню та зміцненню знань учнів, відносяться наступні:

  • в процесі навчальної роботи над новим матеріалом звертати увагу учнів на ті питання, які служитимуть передумовою для успішного виконання домашнього завдання.
  • не зводити домашнє завдання винятково до репродуктивної (відтворюючої) діяльності, а включати в нього питання і положення, що вимагають роздумів і творчих зусиль.
  • за можливості диференціювати домашнє завдання, давати додаткові завдання або підвищеної складності для тих, хто виявляє здібності та прагнення до поглибленого вивчення предмета.
  • давати рекомендації з раціонального підходу до виконання домашньої роботи;
  • привчати учнів до активного відтворення матеріалу, що вивчається, і самоконтролю за якістю його засвоєння.

Більше інформації з історії України ТУТ