19 століття

19 століття

19 століття. Тести. Населення початку 19 століття

19 століття

Початковий рівень

  1. Позначте дату економічної кризи в Україні:

А) 1900-1903 рр.
Б) 1904-1908 рр.
В) 1906-1911 рр.
Г) 1909-1913 рр.

  1. Вкажіть галузь промисловості, яка була найбільш розвиненою на західноукраїнських землях:

А) Цукрова
Б) Нафтодобувна
В) Вугільна
Г) Деревообробна

  1. Скільки промислових районів загальноросійського значення було утворено на Україні на початку ХХ ст.:

А) Два
Б) Три
В) Чотири
Г) Шість

19 століття

  1. Позначте дату промислового піднесення в Україні:

А) 1900-1903 рр.
Б) 1904-1908 рр.
В) 1906-1911 рр.
Г) 1909-1913 рр.

  1. Який термін відповідає визначенню «… – оновлення політичних, соціально-економічних, виробничо-технологічних, культурних та інших змін у суспільстві ”

А) Державне регулювання
Б) Інвестиція
В) Модернізація
Г)Монополія

  1. Позначте варіанти, у яких названо особливості промислового розвитку Наддніпрянської України:

1) Концентрація промислового виробництва;
2) Утворення монополій;
3) Згортання розвитку ринкових відносин;
4) Зменшення впливу іноземного капіталу;
5) Зростання впливу іноземного капіталу;
6) Нерівномірність розвитку окремих регіонів України;
7) Спеціалізація промислових районів;
8) Україна стала одним з головних промислових регіонів.

19 століття

Середній рівень

  1. Дайте визначення термінам:

Економічна криза – ____________________________________________
Індустріалізація – ______________________________________________

  1. Дайте визначення термінам:

Синдикат – ___________________________________________________
Концерн – ____________________________________________________
Достатній рівень

  1. Встановіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:
А) Трест 1) Об’єднання однорідних підприємств, яке характеризується повною втратою його учасниками виробничої, комерційної і юридичної самостійності та підпорядкування єдиному управлінню
Б) Синдикат 2) Об’єднання підприємств, що виробляють однорідну продукцію і створені з метою спільної комерційної діяльності та отримання більш високих продуктів при збереженні виробничої та юридичної самостійності кожним підприємством
В) Підприємство 3) Об’єднання промислових фінансових та торговельних підприємств,які мають обмежену самостійність і підпорядковуються єдиному керівництву
Г) Артіль 4) Об’єднання групи осіб з метою організації спільної роботи на колективних засадах
5) Самостійна юридична особа,яка забезпечує виробництво товарів і послуг для задоволення потреб суспільства з метою отримання прибутку.

 

  1. Встановіть послідовність утворення монополістичних об’єднань:

А) ”Цукор”
Б) “Продвагон”
В) “Продамет”
Г) “Продвугілля”

Відповіді:
1.А
2.Б
3.В
4.Г
5.В
6.1, 2, 5, 7
7.
Економічна криза – це значне порушення рівноваги в господарській системі.
Індустріалізація — історичний процес техніко-економічного переходу від аграрного до промислових способів суспільного виробництва.
8.
Синдикати — одна з форм капіталістичної монополії — договірне об’єднання підприємців, окремої галузі виробництва, що створювалося з метою захоплення ринку шляхом спільного збуту товарів за спільними цінами.
Концерн – це об’єднання формально самостійних підприємств різних галузей виробництва, транспорту, торгівлі, банків і страхових компаній на основі повної фінансової залежності від власників контрольного пакету акцій.
9.1А, 2Б, 4Г, 5В
10.1В, 2Г, 3Б, 4А

Більше тестів ТУТ

Добавить комментарий